Om Fanø Trim Center

Vedtægter

Udvid alle

§1 Foreningens navn

Foreningens navn er Fanø Trim Center med hjemsted på Fanø


§2 Foreningens formål

 • At tilbyde faciliteter til styrkelse og vedligeholdelse af kroppens muskler.
 • At forebygge skader i bevægeapparatet,  så færre får arbejdsbetingede skader, f.eks. ondt i ryggen
 • At tilgodese det store behov for og voksende interesse, der er blandt øens befolkning

§3 Medlemskab

Alle over 15 år kan optages som medlem af foreningen.
Medlemskab giver ret til at møde på foreningens generalforsamling. Medlemsskabet giver ret til at stemme på generalforsamlingen. Man er medlem af foreningen, når man i det sidste år, før generalforsamlingen, har været aktiv i 6 måneder. Hvert medlem har én stemme. Medlemsskabet giver ikke ret til nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

§4 Generalforsamling

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i april måned.
Ordinær generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel med følgende dagsorden:
 1. valg af dirigent
 2. valg af referent
 3. bestyrelsens beretning
 4. godkendelse af det reviderede regnskab
 5. budget for det kommende år
 6. valg af bestyrelse og suppleanter
 7. valg af revisor
 8. indkomne forslag
 9. eventuelt. Her kan ikke foretages afstemning
 10. Bestyrelsen vælges ud fra følgende retningslinier:
  • Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges på den årlige genralforsamling.
  • Det er en forudsætning at den valgbare er medlem af foreningen.
   Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

§5 Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes, hvor intet andet...

Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes, hvor intet andet fremgår af vedtægterne, ved simpelt flertal.

Ved stemmelighed bortfalder forslaget, mens der ved personvalg stemmes om - mellem de personer, der har fået samme stemmetal. Er der også stemmelighed ved denne afstemning, trækkes der lod.

Afstemning gøres skriftlig såfremt 5 medlemmer ønsker det.

Der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt.

Der føres referat over de, på generalforsamlingen, vedtagne beslutninger. Dette underskrives af referent og dirigent.

Vedtægtsændringer kræver 2/3 majoritet af de afgivne stemmer


§6 Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling såfremt...

Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling såfremt bestyrelsen eller mindst 25% af de stemmeberettigede medlemmer ønsker det. Indkaldelsen hertil sker ligeledes med 14 dages varsel med relevant dagsorden.


§7 Kontingent fastsættes af bestyrelsen

Kontingent fastsættes af bestyrelsen.


§8 Bestyrelsesvalget sker på generalforsamlingen ved alm. stemmeflertal

Bestyrelsesvalget sker på generalforsamlingen ved alm. stemmeflertal. Er der opstillet flere, end der skal vælges, afholdes skriftlig afstemning. Kun stemmesedler med navne på opstillede, er gyldige. Endvidere vælges min. 2 suppleanter og 1 revisor.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år. Genvalg kan finde sted.

De lige år afgår 2 og de ulige år afgår 3.

Bestyrelsen konstituerer sig selv og fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen kan nedsætte eventuelle udvalg.

Formanden tegner foreningen.


§9 Ved misligeholdelse af foreningens vedtægter

Ved misligeholdelse af foreningens vedtægter, eller de af foreningen benyttede faciliteter, har foreningen eksklusionsmyndighed.
Doping med anabole stroider eller mistanke om brug af andre illegale præparater medfører øjeblikkelig eksklusion.


§10 Ved opløsning af foreningen kræves 2/3 majoritet af samtlige...

Ved opløsning af foreningen kræves 2/3 majoritet af samtlige foreningens medlemmer. Er 2/3 af foreningens medlemmer ikke til stede ved generalforsamlingen, kan bestyrelsen inden 30 dage indkalde til ny generalforsamling, hvor opløsningen kan ske
med 2/3 af de tilstedeværende medlemmers stemmer.


§11 Opløses foreningen skal eventuelle aktiver, efter betaling af alle...

Opløses foreningen skal eventuelle aktiver, efter betaling af alle passiver, tilfalde almennyttige formål.
Den sidste generalforsamling afgør hvilket formål.

Således vedtaget på generalforsamling d. 26. april 2006