Vedtægter

Udvid alle

§1. Institutionens navn

Institutionens navn er ”Fanø-Hallen”, den er en selvstændig institution, hvis hjemsted er Fanø


§2. Institutionens formål

Institutionen har til formål at drive en idrætshal på Fanø beregnet til benyttelse af øens beboere og disses foreninger fortrinsvis kulturelle formål, samt til eventuelle arrangementer af udstillinger og lignende.


§3. Som medlem af den selvejende institution...

Som medlem af den selvejende institution står de ved starten tilsluttede foreninger. Andre foreninger med tilknytning til hallen vil efter skriftlig ansøgning til bestyrelsen kunne optages som medlemmer og dermed opnå mandat i repræsentantskabet jævnfør nedenfor. 
Afgørelsen træffes af repræsentantskabet ved simpel stemmeflerhed. Repræsentantskabet kan udelukke enkelte foreninger m. v. fra medlemsret i institutionen og dermed i repræsentantskabet, afgørelsen kan kun træffes når mindst 2/3 af repræsentantskabsmedlemmerne stemmer herfor. Bestyrelsen skal føre en nøjagtig protokol over de foreninger, der er medlemmer af institutionen.


§4. Institutionsmedlemmerne

Institutionsmedlemmerne har ingen andel i institutionens formue eller i eventuelt overskud der alene tilfalder institutionen, ligesom alene institutionen hefter for gældsforpligtelser og eventuelt driftsunderskud.


§5. Institutionens anliggender

Institutionens anliggender varetages af repræsentantskabet og af bestyrelsen.


§6. Repræsentantskabet

Repræsentantskabet er institutionens højeste myndighed


§7. Repræsentantskabet

Repræsentantskabet dannes derved, at hvert institutionsmedlem vælger indtil 2 medlemmer, ligesom Fanø Kommune vælger indtil 2 medlemmer.


§8. Ordinært repræsentantskabsmøde

Ordinært repræsentantskabsmøde skal afholdes hvert år senest medio marts måned. Fomrand for bestyrelsen, er også formand for repræsentanskabet.

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde kan afholdes, når bestyrelsen eller mindst ¼ af repræsentantskabsmedlemmerne finder det fornødent og motiverer formålet med mødet. Repræsentantskabet indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel ved mail til foreningernes formand med angivelse af dagsorden, dato, tid og sted for mødet. Repræsentantskabet træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal. Hvert repræsentantskabsmedlem har én stemme.
 
Dagsorden for de ordinære møder skal indeholde mindst følgende punkter:

a.  Valg af dirigent og skriftfører
b.  Bestyrelsen aflægger beretning
c.  Regnskabet forelægges
d.  Valg af medlemmer til bestyrelsen
e. 
f. 
g.  Eventuelt


 Forslag der af repræsentantskabsmedlemmerne ønskes behandlet på mødet skal indgives til bestyrelsen senest 8 dage før mødet. Protokollen skal oplæses ved hvert repræsentantskabsmøde, og kun de heri nævnte foreningers repræsentanter har ret til at stemme ved mødet, hvorimod fremmødte medlemmer kun har taleret. 

Foruden det ordinære repræsentantskabsmøde, indkalder formanden for bestyrelsen til mindst yderligt 3 årlige møder i repræsentanskabet.


§9. Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der alle vælges af repræsentantskabet.
De af repræsentantskabet valgte medlemmer behøver ikke selv at være medlemmer af dette. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Afgår et bestyrelsesmedlem i valgperioden, vælger repræsentantskabet på sit nærmest følgende møde nyt bestyrelsesmedlem, der virker valgperioden ud. Bestyrelsen afholder møder, så ofte formanden eller mindst 3 medlemmer anser det påkrævet. Dens beslutning afgøres ved simpel stemmeflerhed. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede. Over det på bestyrelsesmødet passerede føres en protokol, der underskrives af de deltagende medlemmer.

Bestyrelsen har mulighed for at udmelde foreninger/repræsentanter, hvis de har været passive i 2 år. ( Passive vil sige, at der ikke er reageret på mails vedr. mødeindkaldelse samt andre henvendelser fra Fanøhallen.) Herefter vil der falde 2 advarsler med 1 måneds mellemrum.


§10. Bestyrelsen og halinspektøren har den daglige ledelse af...

Bestyrelsen og halinspektøren har den daglige ledelse af institutionen. Bestyrelsen ansætter og afskediger det til driften nødvendige personale og drager omsorg for, at udleje og benyttelse af ejendommen sker med størst mulig hensyntagen til medlemmernes interesser, ligesom den fastsætter størrelsen af lejen for lokalerne, således at der kan opnås et driftsregnskab, der skaber mulighed for passende afskrivninger, men derudover bør bestyrelsen ikke tilsigte overskud. Bestyrelsen affatter regulativ for ejendommens daglige drift og benyttelse af ejendommen. Køb og salg samt pantsætning af fast ejendom kan kun ske efter godkendelse af et repræsentantskabsmøde og med alle bestyrelsesmedlemmers underskrift på dokumentet. Bestyrelsen sørger for, at institutionens midler indsættes på bank- eller sparekassebog lydende på institutionens navn.

Bestyrelsen vælger revisor efter gældende regler.


§11. Institutionens regnskabsår løber fra 1/1 til 31/12

Institutionens regnskabsår løber fra 1/1 til 31/12.


§12. Ændringer i nærværende vedtægter...

Ændringer i nærværende vedtægter samt opløsning af institutionen skal vedtages på 2 på hinanden følgende repræsentantskabsmøder, der afholdes med mindst 14 dages mellemrum, og vedtagelse skal hver gang ske med mindst 2/3 majoritet af de mødte repræsentantskabsmedlemmer. I tilfælde af opløsning træffer repræsentantskabet beslutning om anvendelse af institutionens midler, som dog under alle omstændigheder skal anvendes til almene formål på Fanø. Denne disposition skal godkendes af Fanø Kommunalbestyrelse.


§13. Over for tredjemand forpligtes institutionen...

Over for tredjemand forpligtes institutionen ved underskrift af bestyrelsens formand eller næstformand i forbindelse med yderligere 1 bestyrelsesmedlems underskrift.

Vedtaget d.: 17.06.1993 første gang.

Vedtaget d.: 12.08.1993 anden gang.

Medlemdsforeninger: Se unde repræsentanskabet

Det er vedtaget d. 19.03.2015 samt 31.03.2016, at der indlemmes 3 suppleanter i bestyrelsen. Suppleanterne har ingen stemmeret, men god taleret ved bestyrelsesmøder.

Den 11.09.2018, er der lavet vedtægtsændringer (under §9) i forhold til, "at alle 6 bestyrelsesmedlemmer vælges af repræsentanskabet" samt "at bestyrelsen har mulighed for at udmelde passive foreninger/repræsentanter.".

D. 20.04.2022 og d. 04.05.2022, er der ændret i vedtægterne. Begge gange enstemmigt af alle deltagende foreninger.

§8 er ændret, formand for repræsentanskabet er udskrevet og overgår til bestyrelsens formand. Ligesom brev er udskrevet og erstattet af mail.

§


Vedtaget den: 17.06.1993 første gang.      
Vedtaget den: 12.08.1993 anden gang.

Medlemsforeninger: Se under repræsentantskabet.


Det er vedtaget 19.03.2015 samt 31.3.2016 at der indlemmes 3 suppleanter i bestyrelsen. 

Suppleanterne har ingen stemmeret, men dog taleret ved bestyrelsesmøder.
Den 11/9 2018 er der lavet vedtægtsændringer (under §9) i forhold til,  ”at alle 6 bestyrelsesmedlemmer vælges af repræsentantskabet” samt ”at bestyrelsen har mulighed for at udmelde passive foreninger/repræsentanter.”